[540a. An Schiller]

[Weimar, den 24. Oktober 1798]

[Fehlt.]

Vgl. S S. 881